Telefon +48 539 920 537

  Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Polityka prywatności

Jakie przepisy regulują kwestie przetwarzania danych osobowych?

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych zwanym dalej „Administratorem” jest firma Uni Plus sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Powstańców Śląskich 52A/4, 53-333 Wrocław, NIP 8992736859, Regon 021916620.
Jako administrator danych osobowych odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z celami w jakich zostały zebrane oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Powołaliśmy również Inspektora Ochrony Danych, którym jest Kacper Surowiec. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na mailowo na adres rodo@uniplus.pl lub w formie pisemnej na adres Agencji, tj. Powstańców Śląskich 52A/4, 53-333 Wrocław. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

 • dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
 • zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
 • przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 • wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

 

Jak można nawiązać kontakt w sprawie swoich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres rodo@uniplus.pl lub telefonicznie dzwoniąc na numer tel: 532 358 058 lub pisemnie na adres siedziby Uni Plus sp. z o.o.. Można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Skąd mamy Pana/Pani dane?

Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana w przypadku zapytania o ofertę lub zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia nie była zawierana osobiście, zostały one pozyskane od ubezpieczającego, który działał na Pana/Pani rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie, jeśli Pani/Pan sam do nas dzwonił.

Jakie dane zbieramy przez stronę internetową:

 • imię i nazwisko – dzięki tym danym wiemy jak się do Państwa zwracać i możemy swobodnie się kontaktować,
 • adres e-mail, numer telefonu – poprzez adres e-mail lub telefon kontaktujemy się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, które zadali nam Państwo za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • miejscowość – dzięki wskazaniu miejscowości możemy przekazać kontakt do Państwa pracownikowi pracującemu najbliżej miejsca Państwa zamieszkania tak, aby ułatwić ewentualne spotkanie,

 

Podanie powyższych danych jest niezbędne w przypadku chęci nawiązania z nami kontaktu w ramach podjęcia współpracy, zawarcia umowy lub w innym wybranym przez Państwa celu.

W jakim celu będą przetwarzane Pana/Pani dane?

Dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia, także w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Jeżeli zaakceptuje Pani/Pan ofertę ubezpieczenia, dane będą przetwarzane:

 • w celu zawarcia oraz obsługi umowy ubezpieczenia
 • w celu rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej
 • w celu weryfikacji tożsamości Klienta
 • w celu realizacji innych czynności ubezpieczeniowych określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w celu marketingu produktów firm z którymi współpracuje Uni Plus sp. z o.o. jako agent ubezpieczeniowy o ile wcześniej nie wyrazi Pani/Pan sprzeciwu w tym zakresie. Opisane cele realizowane są w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych.

 

Komu możemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

Dane będą przekazywane towarzystwom ubezpieczeniowym z którymi współpracuje Uni Plus sp. z o.o., agentom ubezpieczeniowym, z którymi współpracuje Uni Plus sp. z o.o., osobom trzecim, którym zleciliśmy realizację czynności związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych, naszym prawnikom, partnerom biznesowym, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej. Mogą one przetwarzać dane osobowe jedynie w zakresie i celu, w jakich my je przetwarzamy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Jeżeli zawrze Pani/Pan umowę ubezpieczenia, dane osobowe będziemy przechowywać przez okres
przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą być zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia lub
w związku z roszczeniem. Standardowo okres przedawnienia wynosi 3 lata. Jednak w przypadku
niektórych szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynosi on lat 20 od dnia
zaistnienia zdarzenia. Dodatkowo Uni Plus sp. z o.o. zobowiązane jest przetwarzać Pani/Pana dane do celów księgowych i podatkowych przez okres wynikając z odpowiednich przepisów.
Jeżeli nie zawrze Pani/Pan umowy ubezpieczenia to będziemy dane przechowywać przez okres udzielonej zgody.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia oferty lub zawarcia
umowy ubezpieczenia, w sytuacji, gdy nie poda nam Pani/Pan swoich danych nie będziemy mogli przedstawić oferty zawarcia umowy ubezpieczenia ani zawrzeć takiej umowy.
Może Pani/Pan:

 • żądać dostępu do swoich danych, które przetwarzamy,
 • sprostować swoje dane, gdyby były nieprawidłowe,
 • złożyć w Uni Plus sp. z o.o. wniosek o przeniesienie danych do innego podmiotu,
 • żądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania – w określonych


przypadkach, gdy nie będziemy mieli innej przesłanki do przetwarzania danych.

Jeżeli ma Pani/Pan zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzamy dane osobowe – może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych. Profilowanie i decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Przedstawienie oferty, zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym przede wszystkim obliczenie należnej składki odbywa się poprzez podstawienie Pani/Pana danych osobowych do odpowiednich algorytmów i taryf. Tym samym decyzja o wysokości składki zostaje podjęta wyłącznie na podstawie
zautomatyzowanego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez system komputerowy. Ten
sposób podejmowania decyzji spowodowany jest koniecznością uwzględnienia bardzo wielu
czynników ryzyka wpływających na wysokość składki a także stopniem skomplikowania algorytmu
służącego do wyliczenia składki. Opisane powyżej profilowanie jest niezbędne do zawarcia umowy
ubezpieczenia, przysługuje Pani/Panu w związku z tym prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony odpowiedniego pracownika Uni Plus sp. z o.o., do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania obliczonej wysokości składki.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Uni Plus sp. z o.o. Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w celach marketingowych.
Jeżeli zajdą szczególne okoliczności, może Pani/Pan zgłosić sprzeciw dotyczący przetwarzania danych
osobowych w tzw. usprawiedliwionych celach administratora, czyli w celach innych niż zawarcie i
realizacja umowy ubezpieczenia lub związanych z tym obowiązków prawnych. Uni Plus sp. z o.o. uwzględni taki sprzeciw o ile nie będzie on stał w sprzeczności z ważnymi, prawnie usprawiedliwionymi podstawami do przetwarzania lub z koniecznością dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Ocena ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcie i obsługa umowy ubezpieczenia Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 41 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; zgoda na przetwarzanie danych (szczególne kategorie danych osobowych)
Ocena ryzyka ubezpieczeniowego w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Zgoda na przetwarzanie danych (szczególne kategorie danych osobowych)
Własne cele marketingowe Administratora, w tym cele analityczne i poprzez profilowanie, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing własnych produktów i usług Administratora oraz przetwarzanie danych w celach analitycznych
Własne cele marketingowe Administratora, w tym poprzez profilowanie, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia Zgoda na przetwarzanie danych
Własne cele marketingowe w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Zgoda na przetwarzanie danych
Obsługa zgłoszonego roszczenia niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych)
wypełnienie przez Administratora obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
wypełnianie przez Administratora obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów o wypełnianiu obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA/CRS oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
dochodzenie roszczeń związanych z umową ubezpieczenia niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci możliwości dochodzenia przez niego roszczeń
podejmowanie czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci możliwości przeciwdziałania i ścigania przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń
przekazywanie danych osobowych przez Administratora do towarzystw ubezpieczeniowych i pośredników ubezpieczeniowych w celu marketingu produktów i usług zgoda na przetwarzanie danych

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.