Telefon +48 539 920 537

  Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Ubezpieczenia majątkowe (dla małych i średnich przedsiębiorstw)

Ubezpiecz swoją firmę i zmniejsz ryzyko prowadzenia biznesu

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się nie tylko z ryzykiem rynkowym, ale także z możliwością wystąpienia różnych sytuacji losowych. Jakich? Biuro Twojej firmy zniszczy pożar, nocni rabusie ogołocą magazyn z towarów lub z lokalu Twojego przedsiębiorstwa dojdzie do zalania pomieszczenia znajdującego się na niższej kondygnacji, w wyniku czego niezadowolony sąsiad zgłosi się do Ciebie z roszczeniem o naprawę wyrządzonych mu szkód.

Majątkowe

UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW

Rekompensuje straty wynikające ze szkód w mieniu, które powstały na skutek pożaru i innych zdarzeń losowych, takich jak.:

  • opady i wyładowania atmosferyczne,
  • powodzie,
  • huragany,
  • zalania poprzez uszkodzenie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
  • i innych wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie mienia jest jednym z podstawowych źródeł rekompensaty szkód w majątku firmy, w przypadku zaistnienia szkody. W przypadku braku podstawowego ubezpieczenia własnego majątku, które zrekompensowałoby doznane straty, poważna szkoda w mieniu firmy może zadecydować o zakończeniu działalności gospodarczej.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

Obejmuje szkody związane z utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem przedmiotu ubezpieczenia, które powstały wskutek rabunku lub kradzieży z włamaniem (dokonanych lub usiłowanych). Za kradzież z włamaniem uważa się, co do zasady, dokonanie albo usiłowanie przywłaszczenia sobie mienia z lokalu po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń lub otworzenia wejścia np. przy pomocy narzędzi. Zakresem ochrony objęte są także koszty naprawy bądź wymiany uszkodzonych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, np.: wydatki na renowację zniszczonych drzwi, okien, krat lub żaluzji antywłamaniowych.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Ze względu na specyfikę sprzętu elektronicznego użytkowanego w firmie, ubezpieczenie wyposażenia tego rodzaju posiada znacznie szerszy zakres niż standardowe ryzyko ogniowe i kradzieżowe. Wybrany ubezpieczyciel ubezpiecza przenośny i stacjonarny sprzęt użytkowany w firmie od negatywnych skutków, wynikających z nagłego i z nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia takiego sprzętu, które powodują konieczność jego naprawy bądź wymiany. Zakres ubezpieczenia standardowo obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, dymu i sadzy, krótkiego spięcia, zwarcia i innych przyczyn elektrycznych, a także kradzieży z włamaniem, błędów w obsłudze oraz upadku sprzętu elektronicznego.

Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego może również obejmować szkody związane z: utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zewnętrznych nośników danych oraz licencjonowanego oprogramowania wraz z kosztem odtworzenia utraconych danych, jak i dodatkowe koszty pracy poniesione w następstwie szkody rzeczowej, a wynikające z wynajęcia zastępczego systemu komputerowego.

UBEZPIECZENIE CARGO

Zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w transportowanym mieniu (towarze) zarówno w kraju, jak i zagranicą wszystkimi środkami transportu. Ubezpieczenie obejmuje wszelkiego rodzaju ładunki, zwłaszcza: towary, surowce, półprodukty i wyroby gotowe, które są przedmiotem wymiany handlowej.

Polisa może objąć wszystkie fazy przewozu wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi mienia i jego składowaniem przejściowym na trasie transportu. Dodatkowo ubezpieczeniem może być objęty również okres dokonywania załadunku lub wyładunku towaru.

UBEZPIECZENIE MASZYN OD AWARII I USZKODZEŃ

Ochrona wynikająca z ubezpieczenia ma na celu zrekompensowanie strat powstałych wskutek awarii mechanicznej lub uszkodzenia Twojej maszyny:

  • w trakcie jej pracy i postoju,
  • podczas demontażu i ponownego montażu urządzenia,
  • w czasie przemieszczania się maszyny, celem jej konserwacji i naprawy na terenie zakładu.

Ubezpieczenie ma standardowo szeroki zakres i obejmuje wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane szkody, które wynikają z przyczyn niezależnych od właściciela urządzenia i są związane z jej eksploatacją i użytkowaniem maszyn, Warunkiem ochrony jest to, by awaria lub uszkodzenie maszyny nie było skutkiem błędu projektowego, błędu konstrukcyjnego, czy spadku napięcia.

Ubezpieczenie maszyn od awarii posiada odmienny zakres niż standardowe ryzyko ogniowe i kradzieżowe, dlatego zalecamy dołączenie ubezpieczenia maszyn do programu ubezpieczeń.

UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZEŃ

Jego celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przed skutkami uszkodzenia szyb i innych przedmiotów szklanych. Ubezpieczenie to gwarantuje szybką wymianę pękniętego albo stłuczonego oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego znajdującego się w Twojej firmie wraz z pokryciem dodatkowych kosztów związanych z ustawieniem niezbędnych rusztowań i z wydatkami poniesionymi na odtworzenie napisów reklamowych szyb wystawowych.

UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU (BI)

Poza stratami bezpośrednimi w majątku, szkoda spowodowana zdarzeniem losowym, może spowodować straty pośrednie, związane z utratą korzyści finansowych. Ubezpieczenie mienia pokrywa koszty związane z odtworzeniem zniszczonej własności, jednak nie wyrównuje strat finansowych, które wynikają z przerwy w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa spowodowanej szkodą rzeczową. Dlatego też zalecamy dołączenie ubezpieczenia utraty zysku do ochrony ubezpieczeniowej Twojego przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie to ma za zadanie pokryć straty w zysku brutto, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu prowadzonej działalności, gdyby szkoda w mieniu nie powstała.

Włączenie powyższej ochrony do programu ubezpieczeniowego polecamy w szczególności firmom: produkcyjnym, usługowym, gastronomicznym, a także hotelom i pensjonatom.

UBEZPIECZENIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI

Ubezpieczenie obejmuje zwiększone koszty poniesione celem minimalizacji zakłóceń prowadzenia działalności gospodarczej Twojej firmy, powstałe w związku z zajściem szkody w ubezpieczanym mieniu. Zakres ochrony uwzględnia, np.: poniesione wydatki z tytułu wynajmu niezbędnych maszyn, wydatki najmu pomieszczeń zastępczych, czy koszty transportu i przechowywania mienia towarów. Ryzyko to nie zawsze jest pokrywane w ramach standardowego ubezpieczenia od ognia, dlatego zalecamy dołączenie go do programu ubezpieczeniowego.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY

Celem tego ubezpieczenia jest kompleksowa ochrona mienia w trakcie realizacji prac budowlanych, czyli do czasu przekazania obiektu inwestorowi. Ubezpieczenia ryzyk budowy nie należy mylić z ryzykiem OC. W przypadku zniszczenia budowanego obiektu (niedbalstwo pracowników) ubezpieczenie to pokryje straty w mieniu inwestora i osób trzecich w zakresie opisanym w OWU, ale nie pokryje szkód w budowanym obiekcie. Warto zatem dla każdej inwestycji dodać ubezpieczenie ryzyk budowy. Ubezpieczenie to można rozszerzać np. o ryzyko utraty planowanego zysku w następstwie szkody w mieniu natomiast zakres ochrony można zmieniać poprzez wprowadzenie do umowy klauzul modyfikujących. W ramach ryzyk budowy istnieje możliwość ubezpieczenia okresu przeprowadzenia prób technologicznych w odniesieniu do maszyn, urządzeń i instalacji oraz okresu konserwacji.

UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANYCH

Celem tego ubezpieczenia jest pokrycie szkód materialnych, które powstały z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od Ubezpieczonego. Jakiego rodzaju są to szkody? To utrata, uszkodzenie lub zniszczenie maszyn i sprzętu budowlanego, w związku z czym powodują konieczność ich wymiany lub naprawy. W zakres ubezpieczenia wchodzą maszyny będące własnością Ubezpieczającego, jak i te najmowane czy dzierżawione.

UBEZPIECZENIE OC CZŁONKÓW ZARZĄDU I KIEROWNICTWA D&O

Władze spółki ponoszą osobistą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za szkody wyrządzone spółce, akcjonariuszom oraz osobom trzecim i które są spowodowane uchybieniami przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnionych funkcji
Konsekwencje finansowe mogą być bardzo dotkliwe. Warto zatem zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami.

UBEZPIECZENIE WYCOFANIA PRODUKTU Z RYNKU

Bezpośrednie i pośrednie koszty wycofania produktu z rynku, które mogą ponieść zarówno producenci, jak i dystrybutorzy, często sięgają wysokich kwot. Aby uniknąć niechcianych kosztów warto wdrożyć w swojej firmie procedury wycofania produktu z rynku i dołączyć do programu ubezpieczeń ochronę na skutek cofnięcia artykułu z rynku.

UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POSIADANIA MIENIA

Zgodnie z założeniami ubezpieczenia OC ubezpieczyciel przejmuje na siebie ekonomiczne skutki szkód w mieniu i na osobie, które zostały wyrządzone osobom trzecim lub kontrahentom Twojej firmy. Warunek stanowi tutaj obowiązek ubezpieczonego do naprawienia skutków wyrządzonych szkód na podstawie odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone) lub odpowiedzialności kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy).

Ubezpieczenie powinno być dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności i powinno uwzględniać najważniejsze ryzyka charakterystyczne dla profilu świadczonych usług. I tak ważne jest, by np. właściciel warsztatu samochodowego włączył do swojej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC za pojazdy osób trzecich, będące w jego pieczy w warsztacie, zaś prowadzący restaurację powinien zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami gości, którzy zatruli się po wizycie w jego lokalu.

Nasi eksperci przygotują odpowiedni program dla Twojej firmy, uwzględniając charakter oraz skalę jej działalności, a także dotychczasową historię ubezpieczeniową.